ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนปัณณ์รักษ์ค่ะ

         โรงเรียนปัณณ์รักษ์ มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อให้ เด็กนักเรียน ได้มีพัฒนาการครบถ้วนทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา รวมไปถึงจิตพิสัยและทักษะชีวิต เพื่อเป็นการวางรากฐานในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเติมเต็มศักยภาพของเด็กนักเรียนทุกคน

         ทางโรงเรียนจะสอนให้นักเรียนทุกคน ได้รู้จักคิด และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล สามารถที่จะทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะเป็นอนาคตของชาติ ต่อไป